Rodzaje funduszy oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Rodzaje funduszy oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Informacja reklamowa

Oferta działających w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych jest bardzo bogata i obejmuje wiele rodzajów subfunduszy, które potrafią zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane potrzeby inwestorów.

Aby się w tym bogactwie zorientować trzeba tęgiej głowy, spróbujmy więc uporządkować wiedzę na ten temat.

Podstawowy podział dostępnych na polskim rynku funduszy obejmuje fundusze akcyjne, obligacyjne oraz stanowiące z reguły mix tych dwóch fundusze mieszane.

Fundusze akcyjne większość swoich aktywów inwestują w akcje spółek notowanych na rynku publicznym, a więc na giełdach. Z kolei fundusze obligacyjne to fundusze inwestujące pieniądze w obligacje. Tu trzeba zaznaczyć, że co do zasady mamy dwa rodzaje obligacji. Najpopularniejsze, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, są obligacje skarbowe, które uchodzą za najbardziej bezpieczny instrument rynku kapitałowego, bo ich emitentem jest Skarb Państwa. Obok nich istnieją również obligacje korporacyjne. Ten rodzaj obligacji jest emitowany przez przedsiębiorstwa i uchodzi za bardziej ryzykowny, ale też z reguły oprocentowany wyżej niż obligacje skarbowe, można więc na nim, potencjalnie, zarobić więcej. Fundusze obligacyjne są często nazywane dłużnymi, bo obligacja to po prostu dług zaciągany przez emitenta i spłacany wraz z odsetkami.

Inwestowanie globalne

Każda inwestycja na rynku kapitałowym wiąże się oczywiście z ryzykiem, a inwestycja w akcje jest, przynajmniej teoretycznie, najbardziej ryzykowna. Jest jednak wiele sposobów, aby to ryzyko zmniejszyć. Jednym z nich jest zaproponowanie klientom funduszy inwestujących na jak największych rynkach. Przykładem może być Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, który oferuje swoim klientom możliwość inwestowania globalnego (subfundusz Caspar Globalny),  Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. W portfelu tego funduszu klienci znajdą spółki działające w branżach, które dzisiaj mają opinię najbardziej przyszłościowych i intratnych – biotechnologiczne, zbrojeniowe, działające w obszarze szeroko pojętej sztucznej inteligencji, ale także energetyce (również atomowej). W ofercie Caspara jest też inny akcyjny subfundusz inwestujący na szerokim rynku – Caspar Akcji Europejskich.

Stabilnie i oszczędnie

W ofercie Caspar TFI inwestorzy znajdą również subfundusz obligacyjny – Caspar Obligacji oraz fundusz mieszany – Caspar Stabilny, którego portfel składa się z akcji (33,98%), obligacji skarbowych (27,86%), ETF-ów dłużnych (27,59%), a także obligacji gwarantowanych (dane z 28.03.2024 r.).

Warto dodać, że wszystkie przytoczone tutaj przykłady subfunduszy są częścią Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. To istotna informacja dla inwestorów, bo dzięki takiej konstrukcji klienci mają możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową, a także zaoszczędzenia na podatku od inwestycji kapitałowych (tzw. podatek Belki) przy zamianach jednostek uczestnictwa w ramach Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO sporządzone są w języku polskim i  są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*